Allmänna villkor

Nedanstående allmänna villkor ("Villkoren") gäller för besökare ("Besökare") av www.bengtsdotterjuridik.se och dess undersidor ("Webbplatsen"), för den som beställer och bokar tid för juridisk rådgivning (”Beställare”), samt den som köper produkt av jurist (”Produkt”) och betalar för en produkt eller tilläggstjänst ("Kund").
 

Med produkt avses juridiska dokument samt rådgivning av jurist.
 

Alla Beställare som besöker Webbplatsen är Besökare. Samtliga Villkor gäller för Besökare.
 

Villkor riktade till Besökare gäller även för Kund. Villkor riktade till Kund gäller enbart för Kund.
 

Genom att besöka Webbplatsen accepterar Besökare följande Villkor. Villkoren kan komma att ändras utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de Villkor som gäller vid var tid.
 

Tjänstespecifika villkor äger företräde framför dessa allmänna villkor.  
 

1. Användning av webbplatsen
 

1.1 Allmänt
Webbplatsen och dess Produkter är avsedd för fysiska personer rörande juridik, avtal och andra juridiska dokument. Informationen på Webbplatsen är alltid av allmän karaktär och ersätter inte personlig rådgivning av jurist.
 

Till varje Produkt finns informations- och instruktionstexter. Om Besökare vill beställa en Produkt får Besökaren välja innehåll i produkten med ledning frågeformulär. Den erhållna produkten som erhålls är baserat på dessa val gjorda av Kund.
 

1.2. Personuppgifter  
Beställare godkänner vid sändande av formulär behandling av personuppgifter i enlighet med dessa villkor och Bengtsdotter juridiks integritetspolicy samt att e-postmeddelanden avseende den beställda produkten får skickas. Bengtsdotter juridik skickar inga e-postmeddelanden med marknadsföring.

 

1.3 Tilläggsbeställning
Kund som har beställt och betalat Produkt kan efter köp erhålla stöd utöver vad som ingår i Produkten efter överenskommelse med jurist varvid kostnad om 2 000 kr per timme debiteras.  
 

1.4 Beställning av avtal
 

1.4.1 Ingående av avtal om upprättande av juridiska dokument
Avtal om användning av Produkten ska anses ha träffats mellan Bengtsdotter juridik och Kunden;
 

(i) när Kunden sänt formulär om beställning av en produkt,
 

Kunden måste vid beställning av Produkten namnge minst en fysisk kontaktperson.
 

Kunden förbinder sig att vid beställning av avtal att betala för tjänsten utifrån vid tidpunkten för beställning av juridiskt dokument gällande prislista.   
 

Kunden förbinder sig, genom beställning av juridiskt dokument, att följa dessa villkor, samt eventuella andra ordningsregler samt instruktioner som Bengtsdotter juridik från tid till annan publicerar via Webbplatsen.
 

1.5 Pris för tjänster
För de Produkter samt tilläggstjänster som Bengtsdotter juridik tillhandahåller utgår avgifter enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga priser som avser Produkt till privatpersoner är angivna inklusive moms.
 

Bengtsdotter juridik förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet. Bengtsdotter juridik har rätt att justera priset inför kommande uppdrag eller om Bengtsdotter juridik får vetskap om att förutsättningarna för prissättning har förändrats.
 

Kund förbinder sig att vid ändrade förhållanden som påverkar förutsättningarna för prissättning skyndsamt meddela Bengtsdotter juridik därom, varvid priset kan komma att justeras.
 

1.6 Kundens ansvar
Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med sändande av formulär, användning av Produkten samt eventuella tilläggstjänster. Bengtsdotter juridik ansvar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kunden lämnat felaktig information.
 

1.6.1 Användning och missbruk av Produkten
Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden. Kunden ansvarar således bland annat för eventuell överföring av information och elektroniska dokument som vidtas av Kunden inom ramen för beställningen av Produkten.
 

Kunden är skyldig att, utöver dessa villkor och eventuella ordningsregler och instruktioner som Bengtsdotter juridik från tid till annan publicerar, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Produkten.
 

Kunden får inte använda Produkten på sådant sätt att Bengtsdotter juridik eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kunden får således exempelvis inte via Produkten hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom exempelvis framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp. 

Kunden äger inte rätt att kopiera, låta andra använda den levererade Produkten eller nyttja Produkten på annat sätt än vad som var avsett vid beställningen av Produkten.
 

Om Bengtsdotter juridik misstänker att Kunden använder Produkten i strid med denna punkt har Bengtsdotter juridik rätt att utan föregående meddelande till Kunden förhindra att Kunden överför information och/eller elektroniska dokument samt rätt att inte leverera slutligt avtal om Kunden inte vidtar rättelse enligt Bengtsdotter juridiks instruktion. 

Upptäcker Bengtsdotter juridik att Kund har använt Produkten i strid med stycke fyra i denna punkt har Bengtsdotter juridik rätt att tilläggsfakturera Kund för sådant missbruk av den levererade Produkten som skett.
 

2. Betalningsvillkor  
 

2.1. Vid köp av produkter via formulär
Kund kan köpa produkter genom att anlita en jurist hos Bengtsdotter juridik som levererar en Produkt åt Kunden. Köp ska anses ha träffats när en bokningsbekräftelse med prisuppgift har mejlats till Kunden.
 

Produkten debiteras med angivet fast pris per produkt eller enligt särskild överenskommelse. Angivet pris för produkt gällande privatpersoner avser pris inklusive moms. Bengtsdotter juridik förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.
 

2.2. Generellt om betalning
Betalning sker genom Swish eller genom fakturabetalning.
 

Swish-betalning sker genom Swish Handel som tillhandahålls av Getswish AB, ett svenskt bolag som samägs av Sveriges sex största banker (Danske bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB samt Swedbank och Sparbankerna). Swish Handel är en betaltjänst som gör det möjligt för företag, föreningar och organisationer att 24 timmar om dygnet för egen räkning i realtid alla dagar i veckan, året om, ta emot betalningar från privatpersoner som är anslutna till Swish Privat i svenska kronor till det betalkonto som säljföretaget har anslutit till Swish. Det är även möjligt att göra återbetalningar via Swish Handel. Betalningstransaktioner sker via mobil datatrafik och kan genomföras även om betalaren befinner sig utanför Sverige. Sker ingen betalning levereras inte Produkten.
 

2.3 Fakturavillkor
Fakturabetalning sker genom betalning till postgiro eller bankgiro. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter. Fakturan distribueras via e-post och betalning ska ske inom 14 dagar från det att fakturan skickats. Sker ingen betalning inom den angivna tiden levereras inte Produkten och en administrativ avgift om 249 kr debiteras Kund.
 

3. Tillgänglighet
Webbplatsen är tillgänglig via internet dygnet runt alla dagar. Bengtsdotter juridik förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner Webbplatsen eller del av Webbplatsen för en begränsad tid.
 

Kommunikationshastigheten mellan Besökare/Kund och Bengtsdotter juridik:s server beror dels på Besökarens/Kundens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Eventuella störningar av tillgänglighet till Webbplatsen kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, eller underhåll av tjänsten.
 

4. Behandling av personuppgifter
 

4.1 Allmänt om Bengtsdotter juridik:s behandling av personuppgifter
Besökare som skickar beställning via formulär men som sedan inte betalar för Produkten samtycker till att personuppgifter i anslutning till besök, användande av Webbplatsen, sändande av personuppgifter i formulär samt vid kontakt med oss (via telefon, video eller e-post) behandlas enligt dessa villkor och Bengtsdotter juridik:s integritetspolicy. 

Personuppgifter som avser Kund som beställer Produkt och betalar för detta behandlas utifrån ingånget avtal enligt dessa villkor och Bengtsdotter juridik:s integritetspolicy.
 

Bengtsdotter juridik är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. Bengtsdotter juridik kan även vid behov i kundärenden komma att komplettera uppgifterna med inhämtning av information av från offentliga register.
 

4.2 Typer av personuppgifter
Kund ombeds vid sändande av formulär och vid köp av Produkter att mata in eller lämna uppgifter som kan utgöra personuppgifter. Personuppgifter som Bengtsdotter juridik inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med Dataskyddsförordningens (GDPR 2016/679) bestämmelser och övrig gällande rätt.  
 

Sådana personuppgifter kan vara följande men inte uteslutande; namn, adress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, e-postadress, inloggningsuppgifter, IP-nummer, civilstånd, bankuppgifter, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer samt registreringsnummer för fordon. 

  

4.3 Ändamål och omfattning av Bengtsdotter juridik:s behandling av personuppgifter  
Personuppgifterna behandlas av Bengtsdotter juridik för administration och fullgörelse av Bengtsdotter juridik:s uppdrag samt för vidtagande av åtgärder innan uppdrag accepterats. Behandling av personuppgifter sker även för att Bengtsdotter juridik ska kunna fullgöra Bengtsdotter juridik:s förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Bengtsdotter juridik:s kundundersökningar, affärs- och metodutveckling samt för statistik och riskhantering.
 

De personuppgifter som Bengtsdotter juridik inhämtar om Besökare och Kund behandlas hos Bengtsdotter juridik i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten, begärda åtgärder eller sådana skyldigheter som kan följa av lag eller förordning.
 

4.4 Lagring av personuppgifter
Bengtsdotter juridik kommer att bevara Beställares och Kunds personuppgifter.
 

Personuppgifterna lagras enbart så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna behandlas, vilket beror på ifall ett kundförhållande upprättas eller inte. Ett kundförhållande uppstår när någon form av kontakt via e-post, telefon eller video är etablerad med Bengtsdotter juridik.
 

Om ett kundförhållande inte upprättas kommer personuppgifterna att raderas efter 12 månader. Om ett kundförhållande upprättas men utan att Besökare erhåller individuell rådgivning eller köper produkt hos Bengtsdotter juridik sparas Besökares personuppgifter i 24 månader.
 

När ett uppdrag slutförts kommer Bengtsdotter juridik att bevara Kundens personuppgifter, alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, under den tid som Bengtsdotter juridik anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag, och i enlighet med Bengtsdotter juridik:s rådgivaransvar, med hänsyn till reglerna om preskription.
 

I vissa fall kan vi behöva spara Kunds personuppgifter under andra tidsfrister än ovan då syftet med att spara uppgifterna är annat än kundförhållandet, t.ex. för att vi ska uppfylla lagstiftning avseende bokföring.  
 

4.5 Rättigheter som registrerad
Privatperson som är Beställare eller Kund har rätt att få information om de personuppgifter om Beställare eller Kund som behandlas av Bengtsdotter juridik, samt vid behov begära rättelse av uppgift, att personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas. Kunden har även rätt till dataportabilitet samt att lämna in klagomål om behandlingen av Beställarens/Kundens personuppgifter till Datainspektionen.  
 

Begäran om någon av ovan rättigheter framställs skriftligen till: Bengtsdotter juridik, Egnahemsvägen 40, 861 45 Fagervik och ska vara undertecknad inklusive kopia på id-handling. Den undertecknade begäran inklusive kopia på id-handling kan också scannas och skickas via e-post till christina@bengtsdotterjuridik.se.
 

I vissa fall har Bengtsdotter juridik rätt att neka begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar omedelbar radering av vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan t.ex. bero på bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenrättslagstiftning. Det kan i vissa fall även bero på att behandlingen är nödvändig för att Bengtsdotter juridik ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om Bengtsdotter juridik inte kan uppfylla begäran om radering på grund av ovan skäl kommer personuppgifterna att låsas till att användas till andra syften än till det syftet som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till de låsta personuppgifterna kommer vara snävt begränsad hos anställda på Bengtsdotter juridik och det kommer endast vara Kund som har möjligheten att begära ut dessa personuppgifter.  
 

Bengtsdotter juridik samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på myndighets skriftliga förfråga komma att lämna ut information inklusive personuppgifter om Kund till dessa.
 

Kund garanterar och accepterar att uppgifter som lämnas om annan än Kund inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, såsom exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.
 

4.6 Cookies
På Webbplatsen används cookies och tags för att Webbplatsen ska fungera optimalt och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt. En cookie är en textfil som skickas från Bengtsdotter juridik:s webbserver och sparas på Besökarens webbläsare eller enhet. Bengtsdotter juridik använder även cookies för övergripande analytisk information avseende Besökares användning av Bengtsdotter juridik:s produkter och för att spara funktionella inställningar. För mer information om detta, se fliken "Cookies" på Webbplatsen.  
 

4.7 Personuppgiftsombud
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till Webbplatsen är Bengtsdotter juridik.
 

5. Ansvarsbegränsningar  
 

5.1 Bengtsdotter juridik:s ansvar vid användning av Produkt
Rådgivningen och utformandet av Produkten är baserat på de omständigheter som Beställare och Kund anger samt de juridiska regler och det rättsläge som gäller vid den tidpunkt Produkten nyttjas.
 

Formulär ger vägledning till Bengtsdotter juridik och Kund utifrån dennes livssituation baserat på de sakomständigheter Beställare och Kund anger. Beställare och Kund är själv ansvarig för riktigheten i de sakomständigheter som anges i formulär. Är de givna sakomständigheterna riktiga ansvarar Bengtsdotter juridik för att vägledning och råd som ges och produkt som skapas utifrån de givna sakomständigheterna är juridiskt korrekta.  
 

Varje Besökare, Beställare och Kund förklarar sig i och med besök på Webbplatsen vara införstådd med att instruktionerna som ges i erhållna dokument baseras i huvudsak på de angivna sakomständigheterna men också utifrån generella juridiska förutsättningar.  
 

Bengtsdotter juridik:s Formulär kan aldrig ersätta juridisk rådgivning av en jurist i enskilda fall.
 

Bengtsdotter juridik tillhandahåller i anslutning till beställning av Produkt support via telefon och e-post inom ramen för vad Produkten innehåller enligt specifikation. Supporten är ämnad att hjälpa Kunden att använda Produkten. Bengtsdotter juridik tar inte ansvar för följder av Kundens val och agerande till följd av information erhållen via supporten.
 

Bengtsdotter juridik är, om företaget inte varit grovt oaktsamt, inte ansvarig för skada som uppkommer genom att Kund inte kan använda Produkten på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av Bengtsdotter juridik eller vid nödvändigt underhåll av Bengtsdotter juridik:s datorsystem.
 

Kund ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i Kunds egna data och/eller kommunikationsutrustning eller programvara.
 

Rådgivningen i Produkten är baserad på omständigheter som Beställare och Kund anger samt fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. Bengtsdotter juridik förbinder sig inte att uppdatera råden eller redan skapade produkter med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge. 

 

5.2 Bengtsdotter juridik:s ansvar vid rådgivning
Vid juridisk rådgivning av jurist till Kund via telefon och/eller vid utformning av Produkt är Bengtsdotter juridik:s rådgivning anpassad till förhållandena i det enskilda fallet och de sakomständigheter samt instruktioner Kunden ger Bengtsdotter juridik. Kund ansvarar för riktigheten av lämnade sakomständigheter. Kund kan inte använda rådgivningen för annat ändamål eller för annat ärende än för vilket rådgivningen gavs. Om inte annat avtalats omfattar Bengtsdotter juridik:s rådgivning i ett specifikt ärende inte ekonomisk rådgivning, rådgivning avseende redovisning eller liknande samt ej heller skattekonsekvenser. De beräknade skattekonsekvenserna i Produkterna är enbart beräkningar och ska inte ses som fastställda. Bengtsdotter juridik tar inte ansvar för eventuella skillnader mellan beräkningarna som levererats inom ramen för beställd Produkt och beslut om skatt som Skatteverket fattat. Bengtsdotter juridik:s rådgivning omfattar rättsliga frågor i det specifika uppdraget och i den mån Bengtsdotter juridik uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än rättsliga tar Bengtsdotter juridik inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa av detta.
 

Bengtsdotter juridik ger inte rådgivning om eller baserat på rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige. Mot bakgrund av Bengtsdotter juridik:s allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner kan Bengtsdotter juridik komma att uttrycka uppfattningar om rättsläget i andra länder. Vad Bengtsdotter juridik uttrycker i dessa fall utgör inte juridisk rådgivning som Kunden har rätt att förlita sig på utan ska enbart ses som allmän vägledning. Sådan rådgivning måste istället inhämtas från lokala jurister.  
 

Rådgivningen av juristerna är baserade på omständigheter som Beställare och Kund anger samt fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. Bengtsdotter juridik förbinder sig inte att uppdatera råden eller redan skapade produkter med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge. 


5.3 Generella ansvarsbegränsningar
Om inte annat avtalats är Bengtsdotter juridik inte ansvarig gentemot Kunden för fullständigheten eller riktigheten av den information som Kunden eller annan tillhandahållit i ett uppdrag. Bengtsdotter juridik är inte ansvarig gentemot Kunden för förlust eller skada som uppkommit till följd av att Kunden använt Bengtsdotter juridik:s arbetsresultat eller råd i annat sammanhang, eller för annat ändamål än för vilka de givits. Bengtsdotter juridik har en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring för skada som kund vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från Bengtsdotter juridik:s sida. Ansvaret för direkt skada är begränsat till ett belopp om 1 miljoner svenska kronor, såvida inte Bengtsdotter juridik handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. Bengtsdotter juridik svarar inte för indirekt skada utöver vid fall av grov vårdslöshet. Bengtsdotter juridik:s ansvar för skada som Kund vållats till följd av fel eller försummelse från Bengtsdotter juridik:s sida ska vara begränsat till den skada Kund lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Kund har tecknat eller som har tecknats för Kund eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Kund är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Kunds avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Kunds rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.
 

Bengtsdotter juridik är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bengtsdotter juridik själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Bengtsdotter juridik att tillgängliggöra Produkt eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.
 

6. Reklamation   
Kund ska omgående för Bengtsdotter juridik påtala (reklamera) eventuella fel eller brister i samband med att en Produkt levereras eller om Kund finner fel eller är missnöjd med sin produkt eller rådgivning. Reklamation ska lämnas så snart kund upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamation görs till christina@bengtsdotterjuridik.se  eller till Bengtsdotter juridik, Egnahemsvägen 40, 861 45 Fagervik.
 

7. Ångerrätt vid köp
Vid köp av produkt i Produkt, skapas en skräddarsydd produkt speciellt utformat efter Kundens informationsgivning och svar på frågor/val i Formulär. Eftersom produkten som erhålls av Kund är av en tydlig personlig prägel, skapad enbart för just denna Kund vid köptillfället, baserat på Kundens svar/val i Formulär, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter avslutat köp, i enlighet med 2 kap11§ Distansavtalslagen. För beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela Bengtsdotter juridik detta inom 14 dagar från det att Kund gjort beställningen.  
 

I det fall kunden köper ett avtal i samband med juridisk rådgivning av en av Bengtsdotter juridik:s jurister skapas ett skräddarsytt avtal speciellt utformat efter Kundens informationsgivning och svar på kundens frågor. Det finns ingen möjlighet till ångerrätt efter att kunden muntligen bekräftat samt genom mottagande av orderbekräftelse informerats om att kundens avtal är påbörjat och att det inte finns någon rätt till ångerrätt i enlighet med 2kap 11§ Distansavtalslagen. För beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela Bengtsdotter juridik detta inom 14 dagar från det att Kund gjort beställningen.  
 

9. Upphovsrätt
Innehållet på Webbplatsen liksom bakomliggande Produkter är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Bengtsdotter juridik:s samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller beställda Produkter tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.
 

Det arbetsresultat som Kund erhåller genom att beställa Produkt får användas fritt av Kund precis som vilket annat avtalsutkast som helst, dock får inte kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller annan distribution ske.
 

11. Länkning
Vid länkning till Webbplatsen ska Webbplatsen alltid öppnas i ett nytt fönster. Innehållet på Webbplatsen får aldrig utan Bengtsdotter juridik:s föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Länka inte på ett sådant sätt att Webbplatsens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.
 

12. Tvist
Bengtsdotter juridik har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda Kunders klagomål och reklamationer på största allvar. Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse vid eventuella felaktigheter är att i första hand kontakta oss via telefon 070-346 99 16 eller e-post christina@bengtsdotterjuridik.se.  
 

13. Åtgärder mot otillåten användning
Innehållet på Webbplatsen och arbetet att ta fram grunden för Produkterna är ett resultat av en omfattande arbetsinsats. Bengtsdotter juridik ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på Webbplatsen och beställda Produkter och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Bengtsdotter juridik förbehåller sig rätten att stänga av Besökare, Beställare eller Kund som brutit mot dessa Villkor och rättsliga åtgärder mot dessa kan komma att vidtagas.
 

14. Ändringar i villkoren
Bengtsdotter juridik har rätt att när som helst göra ändringar i formulär och på Webbplatsen.
 

Dessa villkor kan komma att ändras av Bengtsdotter juridik från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på Bengtsdotter juridik:s webbplats. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på Bengtsdotter juridik:s webbplats. Kopia av den senaste versionen av dessa villkor skickas till Kund på begäran.

image14