image23

OFFENTLIG AUKTION

Av Sundsvalls tingsrätt förordnad god man enligt samäganderättslagen får undertecknad för delägarnas gemensamma räkning utbjuda fastigheten Ånge Hallsta 1:128 på offentlig auktion.

Försäljningsvillkor

Auktionen kommer att hållas den 31 maj 2019 kl. 13.00 på Hotell Mittlandia, Torggatan 8, Ånge. 


Köpare av fastigheten ska betala en handpenning om 10 procent på köpeskillingen vid auktionen. Resterande del av köpeskilling betalas kontant på tillträdesdagen. 


Tillträdesdag till fastigheten är 1 juli 2019 eller den tidigare tidpunkt som säljare och köpare kan komma överens om. 


Fastigheten säljs med friskrivningsklausul för samtliga fel och brister, såväl dolda som besiktningsbara, eftersom delägarna har ett starkt intresse att i framtiden undvika eventuella tvister angående fastighetens skick i alla avseenden.


Fastigheten säljs således i befintligt skick och köpare kan inte förvänta sig att fastigheten säljs i avstädat skick. Kvarvarande lösöre på fastigheten har köpare att hantera egendomen efter eget gottfinnande och på egen bekostnad, utan något ansvar för säljarna. 

Köpare ska uppvisa giltig identitetshandling. 


Budgivare som önskar använda sig av ombud vid auktionen ska förse ombudet med skriftlig fullmakt i original, vilken explicit uttrycker att denna omfattar köp av fastigheten Ånge Hallsta 1:128, bevittnad av två personer, vilken ska överlämnas till gode mannen i original om förvärv kommer till stånd. 


Fri prövningsrätt förbehålls med en betänketid om högst 30 minuter. Det innebär att delägarna till fastigheten har rätt, men endast om de är ense, att anta eller förkasta ett bud, oavsett belopp, som lämnas på auktionen. 


Annars gäller det högst angivna budet, som bekräftas med klubbslag. 

Beskrivning av fastigheten

Fastigheten ägs av tre delägare. Den är belägen i Hallsta, Ånge kommun. 


Värderad till 300 000 kr av mäklare 2017.


Adressen är Hallsta 369, Ånge. Fastighetsbeteckning Ånge Hallsta 1:128. 


Fastigheten är belägen vid älven med ett relativt avskilt läge. 


Fastighetens areal är angiven till 1 555 m². 


Taxeringsvärde 46 000 kr. 


Boarea ca 80 m², biarea ca 10 m².


Bostadshus med stomme av timmer samt fasad av stående träpanel. Takbeklädnad plåt. Fönster av 1- och 2-glas. Grund av stensatt torpargrund. Vatten från grävd brunn. 


Uppvärmning med el/vedspis. 


Gästhus med gästrum och verktygsförråd. WC med dusch, mulltoa och varmvattenberedare. Byggnadsarea ca 20 kvm. 


Gästhus är enligt tomtkarta delvis belägen utanför tomtgräns. 


Lekstuga/gästrum.  


Byggnaderna är överlag i sämre skick. 


Säljarna garanterar att fastigheten är fullvärdesförsäkrad intill tillträdesdagen. 


Driftkostnader, el 550 kr per månad i fast avgift samt försäkring 1 618 kr. Därtill finns en samfällighetsavgift. 


Fastigheten är inte belånad och uppgift om pantbrev saknas. Av Lantmäteriets uppgifter framgår att inteckningar saknas.  

Energideklaration

Energideklaration kommer inte upprättas av säljarna. Köpare som önskar sådan av fastigheten har att på egen bekostnad genomföra sådan. 

Visning av fastigheten

Visning av fastigheten sker endast efter överenskommelse med undertecknad. 


Planerade dagar för visning är onsdagen den 15 maj eller torsdag den 16 maj. 


Anmälan till visningstillfälle är obligatorisk. Andra dagar kan komma ifråga. 

Information från säljare

 En av säljarna har informerat den gode mannen om att fastigheten Hallsta 1:128 är planerad som en framtida småbåtshamn. 


Av Ånge kommun har lämnats följande information:

Fastigheten Hallsta 1:128 blev undantagen från planen när den fastställdes. 


Av Byggnadsplanen syns det också att ett område (Th) söder och öster om fastigheten är avsatt som område för småbåtshamn.


Det är nu 50 år sedan planen fastställdes och jag känner inte till att frågan om småbåtshamn drivs av någon,men planen gäller ju som sagt ändå. 


Något bygglovsärende för en eventuell småbåtshamn, känner inte vårt bygg- och miljökontor till heller.

Mer information

Bilagor som erhålls vid visning eller auktion

Utdrag ur lantmäteriets register


Kopia av Byggnadsplanen avseende eventuell småbåtshamn. 

Friskrivning m.m.

  

Som ovan nämnts säljs fastigheten med friskrivningsklausul. Köpare erinras om sin undersökningsplikt enligt jordabalkens bestämmelser. Köpare har bl.a. att beakta byggnadernas ålder samt samt allmänna skick. De uppgifter som anges i detta underlag och vad som i övrigt anges i anslutning till denna försäljning är endast ett komplement till köparens egen bedömning av fastigheten och utgör inte några utfästelser om fastigheten i något avseende. 

Detta underlag med bilagor samt foton finns att erhålla genom att skicka ett mail till christina@bengtsdotterjuridik.se


Ytterligare information lämnas av undertecknad per telefon på 070-346 99 16 samt via e-post till christina@bengtsdotterjuridik.se.