Sekretesspolicy

  

Bengtsdotter juridiks integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du anlitar oss eller att en domstol förordnat oss att företräda dig (“tjänsterna”). Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande.

Integritetspolicyn beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter inom alla våra tjänster. Därför är det viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster - särskilt de delar som gäller de av våra tjänster du tänkt använda.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan komma att ge oss information om dig själv när du använder kontaktar oss genom vårt kontaktformulär på hemsidan. Denna information kan vara:

· Person- och kontaktinformation: namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer, etc.

Du kan när som helst ändra din information, exempelvis dina kontaktuppgifter och annan redigerbar information. Detta gör du genom att kontakta oss, så ändrar vi. 

Information vi samlar in om dig. När du anlitar oss eller att en domstol förordnat oss att företräda dig, eller på annat sätt har uppdrag där dina uppgifter behövs komma att samla in följande information:

· Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

· Information från tidigare ombud - detaljer angående de kontakter du haft med tidigare ombud.

· Historisk information - dina ärenden.

Vad gör vi med din information?

Norrlandsadvokaterna behandlar personuppgifter för följande ändamål och med följande lagliga grunder:

  

Ändamål med behandlingen                                  Laglig grund för behandlingen

 

Att leverera Bengtsdotter juridiks tjänster.                      Fullgörande   av avtal

 

Att bekräfta din identitet och verifiera dina                        Fullgörande av avtal och följa lag

person- och kontaktuppgifter.

 

Att administrera din betalning och kundförhållandet,        Fullgörande av avtal 

exempelvis för att uppfylla våra eventuella skyldigheter 

gentemot dig och för att tillhandahålla dig med   

tjänster som du begär från oss.


Att skicka information till dig i elektroniskt format           Fullgörande   av avtal, följa lag

(inte marknadsföring).

 

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om                 Följa lag

åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar 

och kapitaltäckningskrav


Att förhindra missbruk av Bengtsdotter juridiks                 Fullgörande av avtal, följa lag

tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla            och andra berättigade intressen

tjänsterna trygga och säkra.


Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi vidtar alla rimliga kontraktuella, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå när de överförs till eller delas med utvalda tredje parter enligt nedan.


Leverantörer och underleverantörer. 

Bengtsdotter juridik kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer och/eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i denna Integritetspolicy. 

Innan vi involverar leverantörer eller underleverantörer, ser vi till att de uppfyller våra höga dataskydds-standarder.


Myndigheter. Bengtsdotter juridik kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Inkassoföretag. Bengtsdotter juridik kan också komma att dela information när vi säljer obetalda skulder till en tredje part, som exempelvis inkassoföretag.


Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då Bengtsdotter juridik är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Bengtsdotter juridik att vidta alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller nödvändigt enligt andra berättigade intressen. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi endast datan så länge som det är tillåtet för att uppfylla våra berättigade intressen och/eller lagstadgat för respektive syfte.


Dina rätt till tillgång, rättelse, radering och att lämna klagomål

· Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av dina uppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig.

· Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.

· Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Som advokatfirma kan det dock finnas legala skyldigheter som hindrar Bengtsdotter juridik från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara från att kunna användas.

· Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.


Kontakt

Bengtsdotter juridik är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 730707-7805 och har sitt huvudkontor på Egnahemsvägen 4, 861 45 Fagervik.

Bengtsdotter juridik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Bengtsdotter juridik följer svensk dataskyddslagstiftning. 

Besök gärna www.bengtsdotterjuridik.se för mer information om Bengtsdotter juridik.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 24 april 2019.